ලගින්ම ඉන්න කස්ටිය

Friday, March 9, 2012

--The නිදිමත කවිය--


හීන වලට පාට දෙන්න..
සල්ලි නැද්ද මන්දා ඔන්න...
හීන නැතුව නිදා ගන්න..
බැරිද මන්ද හිතට ඔන්න...

නිකන් ලැබෙන නිදා ගන්න..
ඒකත් නෑ අපිට ඔන්න..
පුවක් ගහෙත් දෙබල් මෙන්න..
පදයක් නෑ ඉතුරු දෙන්න.....

බුකි කමෙන්ට් කරුවන් සදහාමයි

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්.....
අදහසත් කියලම යමු නේ???????