ලගින්ම ඉන්න කස්ටිය

Friday, March 9, 2012

DCSD විලාපෙඇදුරුතුමනි මේ අහන්න...
අපේ සතුට අපට දෙන්න...
නොදුන්නොතිං මෙහෙම ඉන්න...
යන්න වෙන්නෙ පයිං ඔන්න...

කොන්ඩෙ වැව්වෙ ආසාවට...
බාටා දැම්මෙ සැහැල්ලුවට...
මල්ටි පොකට් ආවෙ අපට...
තියෙන ගැජට් දාං යන්ට...

අටහමාරෙ කෑලිත් නෑ...
පාන්දරට නින්දත් නෑ...
පහු උනොතිං දේෂන නෑ...
විභාගයට C+  නෑ...

බුකි කමෙන්ට් කරුවන් සදහාමයි

1 comment:

ඔබේ අදහස් මට ශක්තියක්.....
අදහසත් කියලම යමු නේ???????